Algemene voorwaarden Praktijk Hartekracht

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer is Hartekracht geregistreerd onder KvK nummer 55167659
1.2. Opdrachtgever hierna te noemen cliënt. De natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
1.3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zaken het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

2. Algemeen

2.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Hartekracht en cliënt ondertekende bevestigingsmail en/of de betaalde factuur.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hartekracht en cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
3. Aanmelding
3.1. Elke vorm van schriftelijke bevestiging, betekent dat Hartekracht en cliënt een overeenkomst met elkaar afgesloten hebben. De prijzen zoals vermeldt op de website op het moment van inschrijving zijn de geldende prijzen. Tenzij anders afgesproken.
3.2. De aanmelding voor een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma is pas definitief als de betaling voldaan is. Of wanneer er een termijnbetaling overeengekomen is, de eerste termijn voldaan is. 3.3. Wanneer je met een kortingsaanbieding deelneemt aan een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma, dan moet het bedrag voor de in de aanbieding genoemde datum binnen zijn. Anders geldt de aanbieding niet meer.

4. Termijn

4.1. Een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma bestaat uit een van te voren afgesproken sessies.
4.2. Een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma dient afgenomen te worden in de vooraf afgesproken termijn. Tenzij anders afgesproken.
4.3. Bij een online programma behoudt cliënt levenslang toegang tot het programma tenzij anders afgesproken.
4.4 Hartekracht behoudt zich het recht om tussentijdse wijzigingen in het online programma aan te brengen. Als dit inhoudt dat het online programma offline gaat stopt de tijdstermijn zoals bij 4.3. benoemt.
4.5. Alle eventuele afwijkingen op punt 4.1. en punt 4.2. kunnen uit coulance door Hartekracht gegund worden in een specifiek geval bij overmacht bij cliënt. Dit in overleg bepaald en schriftelijk bevestigd.
4.6. Hartekracht behoudt zich het recht voor om hier naar eigen inzicht in te beslissen.

5. Betaling

5.1. De betaling van een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma dient voor de eerste sessie voldaan te zijn. Dit kan via een bankovermaking naar het bankrekening zoals vermeld op de factuur en/of via een ideal betaling op de website en/of via een betaalverzoek.
5.2. Vermeld bij betaling via de bank altijd naam en factuurnummer
5.3. Bij betaling in termijnen van een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma dient elke termijn binnen 14 dagen van de factuurdatum te zijn voldaan.
5.4. Bij overschrijding volgt een herinnering en daarna een verhoging van €10,- in verband met administratiekosten.
5.5. Als de (betalings)verplichtingen niet nagekomen worden, wordt de overeenkomst opzegt en vervalt deelname aan de rest van een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma.

6. Tarieven

6.1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
6.2. De >2 korting (kom samen korting) geldt alleen als je je samen tegelijkertijd opgeeft. En niet wanneer er meerdere individuele mensen in de groep zijn.

7. Annulering

7.1. Annuleren geschied per email of wanneer het kort dag is per email en sms.
7.2. Gemiste afspraken voor een Reikibehandeling, rust in jouw hoofd sessie of coaching, of afmeldingen korter dan 48 uur van tevoren, worden in verband met gereserveerde tijd 100% in rekening gebracht.
7.3. Gemiste afspraken voor een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma of overige afmeldingen korter dan 7 werkdagen van tevoren, worden in verband met gereserveerde tijd 100% in rekening gebracht.
7.4. Gemiste afspraken voor een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma of  een volledige cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma welke geannuleerd worden tussen de schriftelijke bevestiging en 7 werkdagen voor de start, worden in verband met gereserveerde tijd 50% in rekening gebracht.
7.5. Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma, geldt de annulering zoals gemeld bij punt 7.3.: 7 werkdagen voor aanvang van een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma.
7.5. Bij tussentijds annuleren van een traject, reiki combi pakket, een cursus, workshop, pakket, coachtraject of online programma dienen de openstaande termijnbetalingen in eens voldoen te worden.

8. Overmacht

8.1. Indien Hartekracht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolgen van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Hartekracht alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan zijde van de Hartekracht.
8.2. indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van Hartekracht niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van cliënt bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds in gevolgen de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9. Geschil

9.1. Als er een conflict ontstaat, proberen Hartekracht en cliënt dat eerst in overleg op te lossen eventueel met hulp van een mediator. Pas in het uiterste geval gaan Hartekracht en cliënt naar de rechter.

10. Persoonlijke gegevens

10.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Hartekracht persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hartekracht verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring, te lezen op de website van Hartekracht.
10.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Hartekracht nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking
10.3 Voor aanvang van een cursus, pakket, of coachtraject is er een online intakegesprek. De link voor het online intakeformulier staat vermeldt in de bevestiging mail. Het online intakeformulier dient 48 uur voor de start van een cursus, pakket, of coachtraject ingevuld te zijn.
10.4. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en complete gegevens.
10.5. Persoonlijke en medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

11. Disclaimer

11.1. Hartekracht is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
11.2. Hartekracht is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen, dan wel het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.