PRIVCACY BELEID VAN Hartekracht

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die hartekracht en Hartekracht academie, hierna: “Hartekracht” te noemen, verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Elines Hartekracht, Sonoystraat 42 6826N Arnhem KvK 55167659 hierna te noemen ‘Hartekracht’

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via contact@www.hartekracht.net of 06‑17144410.

 

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. d) telefoonnummer
 4. e) geboortedatum
 5. f) e-mailadres
 6. g) bankrekeningnummer

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan het programma en het stop zetten daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 2. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het ‘deelname aan een programma’ geld af te wikkelen.
 3. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van deelname aan de organisatie.
 4. Je geboortedatum wordt gebruikt om vooral een Tzolkin geboorteprofiel op te stellen ter ondersteuning van deelname aan een programma.

E-mailmarketing (opt-out):

De organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over deelname aan de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing

De organisatie gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie.

2.3     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1     De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan een programma en tot maximaal een jaar na afloop van hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Hartekracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@www.hartekracht.net

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie (contact@www.hartekracht.net) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (contact@www.hartekracht.net). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (contact@www.hartekracht.net). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (contact@www.hartekracht.net). 

 1. Cookies

6.1      Hartekracht streeft ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op www.hartekracht.net en www.hartekrachtacademie.nl. Ze gebruikt cookies om jouw gebruiksgemak op de website te verbeteren en om advertenties en andere content te tonen naar gelang je interesses. Hier vind je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Indien je dat wenst, kun je jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

6.2       Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Cookies stellen hartekracht in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van haar websites en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. In de cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies die Hartekracht gebruikt zijn te verdelen in functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens. Daarnaast wordt je cookie voorkeur opgeslagen.

Analytische cookies
Met deze cookies kan ik het surfgedrag van bezoekers op de website meten zodat ik het gebruikersgemak kan verbeteren.

Google Analytics: Via Google Analytics worden op Hartekracht geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan Hartekracht zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Ze gebruikt deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de websites. Tevens optimaliseert ze hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken heeft hartekracht de volgende maatregelen getroffen:
• Hartekracht heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• Hartekracht heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
• hartekracht heeft alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• Hartekracht maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Tracking cookies
Cookies die worden gebruikt om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

 • Facebookpixel: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) relevante Facebook-advertenties te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van het gedrag op de website.
 • Facebook: Het kunnen delen en liken van content via Facebook.
 • Instagram: Het kunnen delen en liken van content via Instagram.
 • Linkedin: Het kunnen delen en liken van content via Linkedin.
 • Twitter: Het kunnen delen en liken van content via Twitter.

6.3       Als je cookies blokkeert op www.hartekracht.net of www.hartekrachtacademie.nl kun je deze site nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.